SZYMICHOWSKI

Chętnie z Tobą porozmawiamy

 

+48 509 127 754

+48 509 127 755

+48 509 127 751

+48 509 127 664


lokale@szymichowski.pl

 

 

Biuro sprzedaży

83-000 Pruszcz Gdański,
ul. Arctowskiego 2

Nawiguj z Google Maps

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane SZYMICHOWSKI Jacek Szymichowski, z siedzibą w Kiełpinie 83-307, ul. Świerkowa 26, NIP: 589-144-47-34, REGON: 220141931.
2. Kontakt w sprawie ochrony danych
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych korzystając z jednej z dostępnych możliwości:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@szymichowski.pl,
b) listownie wysyłając list na adres siedziby Administratora danych wskazanym w pkt. 1.
W przypadku skierowania korespondencji w/w temacie, Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.
3. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana dane będziemy przetwarzali:
a) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO:
w celu wykonania umowy zawartej na odległość,
w celu obsługi gwarancyjnej,
odpowiedzi na zadane pytania.
b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
w celu prowadzenia dokumentacji księgowej,
w zakresie odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych.
c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami,
d) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda):
w celu marketingowym.
4. Odbiorcy danych osobowych
W zależności od Pani/Pana relacji z nami i celu przetwarzania, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja, wybrana instytucja finansowa prowadząca Pracowniczy Plan Kapitałowy) oraz na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Panią/Pana takim podmiotom (np. zakłady ubezpieczeń w przypadku wyboru oferty ubezpieczenia, zakłady opieki zdrowotnej w przypadku wyboru oferty pakietu opieki medycznej);
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, świadczące usługi księgowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, podmioty obsługujące inwestycję, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, kancelarie prawne, podmiot pełniący funkcję IOD, firmy consultingowe i audytorskie.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali do chwili ustania okresów przedawnień (cywilnych i podatkowych) związanych z wykonaniem umowy, dla której dane osobowe zostały zebrane a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do czasu udzielenia zgody lub jej  wycofania.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo:
do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
do usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ramach sprawowania władzy publicznej,
do ograniczenia przetwarzania danych,
do przenoszenia danych,
do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych lub domniemanego naruszenia.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku chęci zawarcia umowy konieczne.
8. Polityka prywatności.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Budowlane SZYMICHOWSKI Jacek Szymichowski można uzyskać zapoznając się z naszą polityką prywatności, dostępną pod adresem internetowym polityki prywatności.

Masz pytanie?
Zamów darmowe połączenie